Καλωσήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Μετατπυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μουσκή Τεχνολογία και Σύγχρονες Πρακτικές. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημιού Αθηνών.

Σκοπός του ΠΜΣ «Μουσική Τεχνολογία και σύγχρονες πρακτικές» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Μουσικής Τεχνολογίας στις σύγχρονες πρακτικές.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μουσική Τεχνολογία στις σύγχρονες πρακτικές», μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο ΠΜΣ «Μουσική Τεχνολογία και σύγχρονες πρακτικές» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Το ΠΜΣ «Μουσική Τεχνολογία και σύγχρονες πρακτικές» θα δέχεται τριάντα (30) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί έξι (6) συνολικά διδάσκοντες, τουλάχιστον 60% από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και 40% από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και της Αλλοδαπής. Αυτό αντιστοιχεί σε τέσσερις (4) διδάσκοντες ανά φοιτητή.

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Μουσική Τεχνολογία και σύγχρονες πρακτικές» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 700 ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

 

 

ΜΑΡΤΙΟΥ

Εκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
23 ΠΕΜΠΤΗ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ